Privātuma politika

 • Lai FORSAFEWORK® Programmatūras Tiesību turētājs (turpmāk Tiesību turētājs) izpildītu savas saistības saskaņā ar Abonēšanas līgumu, Tiesību turētājam ir nepieciešams saņemt un apstrādāt informāciju. Saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem šī informācija var tikt uzskatīta par personisku.
 • Mēs cieņām Jūsu privātumu un apņemas to sargāt atbilstoši šai Privātuma politikai. Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt Jums informāciju par to kādam nolūkam Tiesību turētājs iegūst personas datus, par datu apjomiem un datu apstrādes termiņiem, par datu aizsardzību, kā arī informēt Jūs par Jūsu tiesībām un pienākumiem.
 • Apstrādājot personas datus Tiesību turētājs ievēro Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula), kā arī citus normatīvos aktus privātuma un personas datu apstrādes jomā.
 • Tiesību turētāja Privātuma politika attiecas uz ikvienu fizisko personu, kuras personas datus apstrādā Tiesību turētājs un tā ir attiecināma uz personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā Jūs vai jebkura cita persona ir sniegusi Jūsu personas datus.
 • Tiesību turētāja sīkdatņu politika ir pieejama Tiesību turētāja tīmekļa vietnē sadaļā "Sīkdatņu politika” vietnē www.forsafework.com.
 • Tiesību turētāja identitāte un kontaktinformācija: SIA “GRIF”, Reģ.Nr. 40103003522; Maskavas iela 361, Rīga, LV-1063, tālrunis: 67847637, elektroniskā pasta adrese: sales@forsafework.com; tīmekļa vietnes adrese: www.forsafework.com.
 • Tiesību turētājs apstrādā šādus personas datus šādiem nolūkiem:
  • Vārds, uzvārds, dzimšanas dati, personas kods/ID, amats, profesija, loma, valodu prasme, cita informācija kura ir nepieciešama Tiesību turētājam lai nodrošinātu personas identifikāciju.
  • Vārds, uzvārds, darba pieredze, izglītība (ieskaitot kursus un sertifikātus), diplomu un sertifikātu numuri, izdošanas datumi, darbības joma, statuss un cita informācija kura ir nepieciešama lai apstiprināt Jūsu profesionālo pieredzi.
  • Vārds, uzvārds, adrese, telefons, e-pasta adrese, cita informācija, kura ir nepieciešama lai sazināties ar Jums.
  • Datu subjektam piešķirtais lietotājvārds un viņa izveidotā parole lai nodrošināt pieeju Programmatūrā.
  • Vārds, uzvārds, personas kods/ID, adrese, kā arī citi dati vai informācija kura ir nepieciešama lai izpildītu juridisku pienākumu sagatavojot obligātās veselības pārbaudes kartes un norīkojumus saskaņā ar 2009.g. Ministru kabineta noteikumiem Nr.219.
  • Vārds, uzvārds, personas kods/ID, adrese, kā arī citi dati vai informācija kura ir nepieciešama lai izpildītu juridisku pienākumu veicot apmācības darba aizsardzības jautājumos saskaņā ar 2010.g. Ministru kabineta noteikumiem Nr.749.
  • Darba vietas raksturojums, parametri, stāvoklis, darba vides mērījumu dati, fotouzņēmumu dati un cita informācija kura ir nepieciešama lai izpildītu juridisku pienākumu - darba vides iekšējās uzraudzības veikšanai saskaņā ar 2007.g. Ministru kabineta noteikumiem Nr.660.
 • Jūsu personas datu aizsardzībai Tiesību turētājs izmanto dažādus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus. Jūsu personas datus uzglabā droši, un tie ir pieejami ierobežotam cilvēku skaitam, tikai pilnvarotām personām. Jūsu datu faktiska glabāšanas vieta ir Ziemeļeiropā saskaņā ar Microsoft Azure pakalpojumu līguma nosacījumiem. Vairāk informācijas var atrast šeit: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement
 • Jūsu personas datu saņēmēji ir Tiesību turētājs, Programmatūras abonenti un tās pilnvarotās personas, Jūs pats/i, apstrādātāji, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā tiesībsargājošās vai uzraugošās iestādes.
 • Visa informācija, lai izpildītu uz Tiesību turētāju attiecināmu juridisku pienākumu, tiek glabāta tik ilgi, cik nepieciešamas personas datu apstrādes nolūka sasniegšanai atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem. Visi dati tiek saglabāti kamēr normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Jūs vai Tiesību turētājs var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, prasījumu izskatīšana, tiesību aizsardzība, jautājumu risināšana, vest prasību tiesā vai noilguma ievērošana u.tml.) vai kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt. Pēc tam, kad šajā punktā minētie kritēriji nav piemērojami, Jūsu personas dati tiek dzēsti saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
 • Jums ir šādas tiesības:
  • saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi vai apstrādes ierobežošanu. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Tiesību turētāja pienākumiem, kas tai ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
  • saņemt savus personas datus, ko Jūs esat sniedzis/usi un kas tiek apstrādāti, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem;
  • prasīt mums dzēst Jūsu personas datus, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums pieprasa mums saglabāt datus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet mums rakstveida iesniegumu;
  • Ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības lūgt mums to izlabot.
  • Tiesību turētājs nodrošina personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Ja gadījumā Jums ir pamatotas bažas par to, ka Tiesību turētājs veic Jūsu personas datu apstrādi neatbilstoši normatīvo aktu prasībām, Jums ir tiesības iesniegt par to pieteikumu tiesā.
 • Tiesību turētājs ir tiesīgs veikt izmaiņas vai papildinājumus šajā Privātuma politikā, publicējot Privātuma politikas aktuālo versiju Tiesību turētāja tīmekļa vietnē.